HƯỚNG DẪN PHIẾU KHẢO SÁT ĐƠN VỊ TUYỂN DỤNG

      Để thực hiện khảo sát, bạn vào mục chọn Khảo sát phân luồng, sau đó nhập vào Mã phiếuMã xác nhận vào các ô tương ứng rồi bấm chuột vào nút Thực hiện.

http://phanluongthcs.sogdlangson.edu.vn/tinymce/source/phan_luong_ks_main_191122223845.png

      * Lưu ý:

      - Bạn phải nhập chính xác cả Mã phiếu và Mã xác nhận phiếu thì mới thực hiện được việc khảo sát.

      - Bạn phải điền đầy đủ các thông tin trong phiếu khảo sát thì mới gửi (kết thúc) được phiếu khảo sát.

      - Khi chưa kết thúc khảo sát, bạn có thể hoàn thiện phiếu khảo sát tại nhiều thời điểm khác nhau, hệ thống tự động lưu trữ các mục mà bạn đã điền thông tin và bạn không phải điền lại thông tin này cho những thời điểm hoàn thiện phiếu sau đó.

      - Khi kết thúc phiếu khảo sát, bạn không thể thực hiện lại khảo sát trên phiếu này.

      Phiếu khảo sát học sinh gồm các thông tin như sau:

     - Phần (I): Thông tin chung

      + (1) Họ và tên: Điền đầy đủ họ và tên của học sinh bằng Tiếng Việt có dấu.

      + (2) Chức vụ: Điền chức vụ hiện tại.

      + (3) Thâm niên: Điền số năm đã công tác.

      + (4) Đơn vị công tác: Điền tên đơn vị công tác.

      + (5) Huyện/TP: Chọn tên huyện/thành phố trong danh sách.

      + (6) Lĩnh vực lao động: Tích chọn một hoặc nhiều lĩnh vực trong danh sách mà đơn vị bạn đang hoạt động.

      + (7) Số lượng lao động trong đơn vị: Điền số lượng lao động hiện tại.

      - Phần (II): Thực trạng trình độ và năng lực nghề của người lao động mới tuyển

     + (1) Đơn vị của anh (chị) có tuyển dụng lao động hằng năm không: Chọn có hoặc không tùy theo thực tế.

      Nếu có tuyển dụng thì điền vào số lượng lao động được tuyển dụng.

      + (2) Lực lượng lao động chủ yếu ở đơn vị anh (chị) đang làm việc được tuyển dụng từ: Tích chọn một hoặc nhiều nguồn lao động.

      + (3) Phần lớn người lao động thuộc đơn vị anh (chị) đang làm việc ở trình độ nào: Chọn một hoặc nhiều trình độ của người lao động theo thực tế.

      + (4) Kỹ năng tay nghề của người lao động đang làm việc ở mức độ nào: Chọn một hoặc nhiều kỹ năng tay nghề của người lao động theo thực tế.

      + (5) Mức độ đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp của người lao động mới được tuyển dụng ở đơn vị anh (chị) đang làm việc là: Chọn một hoặc nhiều mức độ đáp ứng của người lao động theo thực tế.

      - Phần (III): Yêu cầu của thị trường lao động đối với người lao động

    Tích chọn một mức độ yêu cầu (1-Không yêu cầu → 5-Yêu cầu rất cao) tương ứng với mỗi dòng trong bảng.

      - Phần (IV): Xu hướng của thị trường lao động trên địa bàn tỉnh

      + (1) Hãy chọn 5 nghề nghiệp mà anh (chị) cho rằng rất cần thiết trong thời gian tới (xếp theo thứ tự ưu tiên từ 1-5): Lần lượt chọn các nghề theo thứ tự ưu tiên.

     + (2) Các yếu tố sau đây giữ vai trò quan trọng như thế nào khi tuyển dụng người lao động: Tích chọn một mức độ quan trọng (1-Không quan trọng → 5-Rất quan trọng) tương ứng với mỗi dòng trong bảng.

      + (3) Theo anh (chị) để đào tạo nghề đáp ứng được thị trường lao động, các trường nghề cần thực hiện những nội dung công việc sau đây ở mức độ nào: Tích chọn một mức độ cần thiết (1-Không cần thiết → 5-Rất cần thiết) tương ứng với mỗi dòng trong bảng.

      + (4) Theo anh (chị), các trường nghề có thể đào tạo nghề cho học sinh sau tốt nghiệp THCS được không: chọn có hoặc không.

      Nếu có, anh (chị) hãy đề xuất ý kiến với các cơ sở đào tạo nghề để nâng cao chất lượng nhân lực: Nhập trực tiếp các ý kiến đề xuất vào ô này.

      + Gửi phiếu: Bạn bấm vào nút này sau khi đã điền đầy đủ các thông tin trong các mục nêu trên, sau bạn bấm nút OK để khẳng định việc gửi phiếu.

 

Xây dựng bởi Công ty phần mềm Bảo Vinh; điện thoại: 0914.476.912; website: http://baovinh.com.vn; email: baovinhsoft@gmail.com